മുറിവുകളും ഓർമ്മകളും | സോഫിയ ടോൾസ്റ്റോയ് | Lal Books

Rs.150.00 Rs.147.00

About Book:

മഹാനും അതി പ്രശസ്തനുമായ ടോൾസ്റ്റോയുടെ പത്നി സോഫിയ ടോൾസ്റ്റോയി യുടെ ഓര്മക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് അടര്തിയെടുത്തതാണ് ഈ പുസ്തകം..
ടോൾസ്റ്റോയുടെ പതിമൂന്നു കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുകയും ബ്രിഹദ്‌ കൃതികൾ പലവട്ടം പകർത്തി എഴുതുകയും ചെയ്ത സോഫിയ ഒടുവിൽ പരിത്യജിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു . അവരുടെ മുറിവുകളും ഓർമ്മകളും നിറഞ്ഞ കൃതി…

Out of stock

SKU: MUORMAKLM Categories: , Tags: ,