മാർത്താണ്ഡവർമ | സി വി രാമൻപിള്ള | Lal Books

Rs.240.00 Rs.234.00

About Book:

മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

മലയാളത്തിലെ ചരിത്രാഖ്യായികയായി വിലയിരുത്തുന്ന ഈ കൃതിനിരവധി രാഷ്രീയ സാംസ്കാരിക പാഠങ്ങ്ല്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദേശത്തിന്റെ സ്വാമൂഹിക സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും, ചരിത്ര സന്ദര്‍ഭങ്ങ‌ളും ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന നോവല്‍.ചരിത്രം നോവലും നോവല്‍ ചര്‍ത്രവുമാകുന്ന സര്‍ഗ്ഗ വിസ്മയം.

Out of stock